گالری تصاویر

فداکارانه در خط مقدم مبارزه با کرونا

کارگاه من دوست داشتنی بهمن 98

مشاوره حقوقی فرجاد

صبحانه کاری فرجاد

کنفرانس سرطان پستان آبان ماه 1398

توموربورد سرطان کولورکتال دی ماه 1398

توموربورد سرطان پروستات آبان ماه 1398

افتتاحیه کافه فرجاد