نوبت دهی کلینیک

از اینکه ما را برای دریافت خدمات پزشکی تشخیصی انتخاب نموده اید سپاسگزاریم.


زمان فعالیت درمانگاه بصورت24ساعته می باشد

زمان انتخاب شده توسط شما مراجعه کننده محترم به منزله حضور در مرکز میباشد و زمان دقیق ویزیت نمیباشد

لطفا در ساعت مشخص شده در صورت داشتن مدارک قبلی در مرکز حضور بهم رسانید در غیر اینصورت نوبت شما باطل میگردد


گروه خدمات
پزشک
تاریخ معین

نام بیمار
نام خانوادگی بیمار
کد ملی بیمار
شماره موبایل بیمار