دکتر محمد زمان پور

فوق تخصص غدد و متابولیسم

مدارک تحصیلی : 

پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

تخصص از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

سوابق کاری :

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از سال 94 الی 98

همکاری علمی با دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی قم

 

عضویت :

انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران