دکتر محمد زبیدی

متخصص داخلی

مدارک تحصیلی : 

فارغ التحصیل دانشکده پزشکی سال ۱۳۵۶

گواهی نامه تخصصی بیماریهای داخلی از دانشگاه علوم پزشکی ایران/ تهران سال ۱۳۷۱

 

سوابق کاری :

تجارب متراکم در خدمات و حرفه ای پزشکی چهل وچهار سال

خدمت در مناطق محروم سالهای متوالی

شرکت در ده ها کنگره سیمنار و مناسبات علمی در ایران، عراق ولبنان

سابقه همکاریهای متعدد با مؤسسه ها و بنیادهای خیریه ‌پزشکی

سابقه شش سال کار دپلوماتیک بعنوان رایزن پزشکی سفارت عراق در تهران

سی سال تجربه بعنوان پزشک متخصص بیماریهای داخلی در مراکز مختلف