دکتر احمد فائزی پور

پزشک عمومی

مدارک تحصیلی : 

فارغ التحصیل دکترای عمومی 1362

 

سوابق کاری :

ریاست دانشگاه سمنان

اولین رئیس درمان سازمان تامین اجتماعی قم و ریاست یک کلینیک بوعلی

پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی و جهاد

ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه

معاونت سازمان نظام پزشکی

پزشک معتمد بیمه دی

 

دوره های آموزشی :

دوره عملی وازکتومی (N.s.v)

دوره مشاوره ژنتیک