اینترونشن

این بخش به صورت تخصصی و با مجهز شدن به دستگاه RF مدل Mygen M-۲۰۰۴ و بكارگیری آن به عنوان روشی نوین در درمان غیرجراحی تومور ها به خصوص متاستازهای كبدی، درمان واریس و... سعی دارد تا در مسیر سلامت گامی موثر و هدفمند بردارد.

پروسیجرهای اینترونشنال رادیولوژی مربوطه كه در این مركز قابل انجام می باشد:

  • بیوپسی ارگانها و ضایعات نئوپلاستیك(كبد،پانكراس،طحال،استخوان،...)
  • درناژ پركوتانئوس ابسه،بایلوما،كله سیستومی،آسیت
  • درمان پركوتانئوس كیست هیداتید
  • تعبیه پورت صفاقی(جهت تخلیه اسان موارد اسیت مقاوم در منزل یا مطب پزشك)
  • بلوك گانگلیون عصبی سلیاك (جهت كنترل درد كنسرهای پانكراس و قسمتهای فوقانی شكم و پانكراتیت مزمن)
  • بلوك گانگلیون عصبی هیپوگاستریك فوقانی و ایمپار (جهت كنترل درد ناشی از كانسرهای لگنی)
  • رادیوفركوئنسی و كمیكال ابلیشن وCementoplastyدر متاستازهای دردناك استخوانی
  • درمانهای Ablative در تومورهای اولیه و متاستاتیك كبدی (شامل رادیوفركوئنسی ابلیشن و كمیكال ابلیشن)
  • رادیوفركوئنسی ابلیشن و امبولیزاسیون شریان طحالی (جهت كنترل هیپراسپلنیسم و اسپلنومگالی)