پرسنل درمانگاه فرجاد

حمید افراز اسفندارانی

حمید افراز اسفندارانی

مدیر داخلی درمانگاه

شروع همکاری: 87/04/01

محمدباقر غنچی خانی

محمدباقر غنچی خانی

متصدی خدمات

شروع همکاری : 1400/02/01