پرسنل درمانگاه فرجاد

حمید افراز اسفندارانی

حمید افراز اسفندارانی

مدیر داخلی درمانگاه

شروع همکاری: 87/04/01

سعیده کاملی

سعیده کاملی

متصدی پذیرش

شروع همکاری : 95/05/01

محمدباقر غنچی خانی

محمدباقر غنچی خانی

متصدی خدمات

شروع همکاری : 1400/02/01