پرسنل درمانگاه فرجاد

حمید افراز اسفندارانی

مدیر داخلی درمانگاه

شروع همکاری: 87/04/01

علی اکبر علیخانی

کارشناس حسابداری

شروع همکاری : 92/09/06

معصومه فغفوری

صندوقدار

شروع همکاری: 96/10/07

سعیده کاملی

متصدی پذیرش

شروع همکاری : 95/05/01