پرسنل فرجاد

زینب پلاشانی

زینب پلاشانی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 95/08/01

زیبا اخلاقی

زیبا اخلاقی

طراح صفحات مجازی

شروع همکاری: 1399/01/02

محمدمهدی بهرامی

محمدمهدی بهرامی

باریستا

شروع همکاری: 99/06/23

سجاد آقاخانی

سجاد آقاخانی

کارشناس ارزیابی عملکرد

شروع همکاری: 98/10/12

معصومه اشرفیان

معصومه اشرفیان

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 80/11/01

بتول علوی

بتول علوی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 84/09/01

مهدیه اسدی

مهدیه اسدی

روابط عمومی

شروع همکاری: 89/04/03

هانیه محمدی

هانیه محمدی

کارشناس بهداشت حرفه ای

شروع همکاری: 98/7/1

زهرا قرئلی

زهرا قرئلی

کارشناس تیم مدیریت پروژه

شروع همکاری: 97/2/1

اشرف ادیبی

اشرف ادیبی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 96/03/17

احمد پورامینی

احمد پورامینی

مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

شروع همکاری: 81/01/05

صدیقه سلیمانی

صدیقه سلیمانی

مدیردفتر مدیرعامل

شروع همکاری: 87/6/1