پرسنل تابش پرتو

مرحوم حامد امانی نژاد

مرحوم حامد امانی نژاد

 

یادش همیشه گرامی باد

مریم امیری

مریم امیری

پرستار

شروع همکاری: 91/12/12

سهیلا براتی

سهیلا براتی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 93/12/01

اعظم خانی

اعظم خانی

رئیس اداره امورمالی

شروع همکاری: 92/02/01

فهیمه دوست کافی

فهیمه دوست کافی

پرستار

شروع همکاری: 89/10/25

اسماعیل رشیدی شایگان

اسماعیل رشیدی شایگان

تکنسین تاسیسات

شروع همکاری: 95/04/01

مستوره صادقیان فرد

مستوره صادقیان فرد

منشی بخش

شروع همکاری: 94/08/01

زهرا عزیزی

زهرا عزیزی

کارشناس حسابداری

شروع همکاری: 94/01/01

الهام علیخانی

الهام علیخانی

سوپروایزر

شروع همکاری:85/12/07

معصومه عیوضی

معصومه عیوضی

صندوقدار

93/09/01

نجمه فقیه

نجمه فقیه

سوپروایزر

شروع همکاری: 93/11/06

معصومه کجانی

معصومه کجانی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 96/03/01

زهرا کریمی

زهرا کریمی

تایپیست لاتین

شروع همکاری: 91/12/01

سارا مومنی

سارا مومنی

منشی بخش

شروع همکاری: 96/08/01

محمد نوری حامد

محمد نوری حامد

صندوقدار

شروع همکاری: 91/11/10

عطیه نیکوبیان رکنی

عطیه نیکوبیان رکنی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 93/12/01

مرضیه هادی

مرضیه هادی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 98/02/01

محسن دوست کافی

محسن دوست کافی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 98/09/09

فاطمه زند

فاطمه زند

منشی بخش

شروع همکاری: 99/07/01

سیده ریحانه میرفرجود لنگرودی

سیده ریحانه میرفرجود لنگرودی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 92/03/16

لیلا جانعلی

لیلا جانعلی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 92/09/01

زهرا رضایی ندیم

زهرا رضایی ندیم

منشی بخش

شروع همکاری: 99/08/01

یوسف رضائی ندیم

یوسف رضائی ندیم

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 90/03/24

مجید بردبار هفت چشمه

مجید بردبار هفت چشمه

متصدی خدمات

شروع همکاری: 94/08/12

مهدی نادعلیان

مهدی نادعلیان

راننده

شروع همکاری: 99/07/19

جلیل شهبازپور

جلیل شهبازپور

کارشناس رادیولوژی

شروع همکاری: 1400/08/24

محسن عزیزی

محسن عزیزی

متصدی خدمات 

شروع همکاری: 1400/05/16

اعظم گلی

اعظم گلی

تایپیست لاتین

شروع همکاری: 95/01/15

مریم حاجی

مریم حاجی

کارشناس حسابداری

شروع همکاری:86/01/22

اکرم ترابیان

اکرم ترابیان

کارشناس فنی

شروع همکاری: 98/02/01

محمدجواد عرب خزائلی

محمدجواد عرب خزائلی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 94/03/01

سمیه فاتح ارباستان

سمیه فاتح ارباستان

کارمند اسناد پزشکی

شروع همکاری: 88/10/16

فاطمه رحمتی نیا

فاطمه رحمتی نیا

پرستار

شروع همکاری: 1400/01/05

زهرا سادات سجادی

زهرا سادات سجادی

تایپیست لاتین

شروع همکاری: 1401/03/01