گالری تصاویر

روش حل مسئله جلسه دوم

روش حل مسئله جلسه اول

فداکارانه در خط مقدم مبارزه با کرونا

کارگاه من دوست داشتنی بهمن 98

کنفرانس سرطان پستان آبان ماه 1398

توموربورد سرطان کولورکتال دی ماه 1398

توموربورد سرطان پروستات آبان ماه 1398

افتتاحیه کافه فرجاد