گالری تصاویر

آموزش پرسنل مرکز تماس

روش حل مسئله جلسه دوم

روش حل مسئله جلسه اول

فداکارانه در خط مقدم مبارزه با کرونا

صبحانه کاری فرجاد

کنفرانس سرطان پستان آبان ماه 1398

توموربورد سرطان کولورکتال دی ماه 1398

توموربورد سرطان پروستات آبان ماه 1398

افتتاحیه کافه فرجاد