بیمه های طرف قرارداد

"برای دریافت نوبت تصویربرداری اینجا کلیک کنید"

 بیمه های طرف قرارداد با مراکز تصویر برداری پرتو طب آزما و تابش پرتو به شرح زیر می باشد:

بیمه های طرف قرارداد با مرکز تصویربرداری طب آزما:

بیمه تامین اجتماعی، بیمه نیرو مسلح، بیمه خدمات درمانی(کارمندی، سایر اقشار، سلامت همگانی، اتباع، روستایی)، بیمه شرکت نفت، بیمه بانک ملی، بیمه بانک کشاورزی، بیمه بانک تجارت، بیمه بانک سپه، بیمه بانک صادرات، بیمه بانک توسعه صادرات، بیمه بانک صنعت و معدن، بیمه بانک رفاه، بیمه بانک ملت، بیمه کانون سردفتران، بیمه شرکت فلات قاره، بیمه بیمارستان کامکار، بیمه بیمارستان کودکان، بیمه بیمارستان امام رضا، بیمه دانشگاه ادیان و مذاهب، بیمه سینا، بیمه دانا، بیمه صداو سیما، بیمه معلم، بیمه کوثر، بیمه کمک رسان، بیمه رازی، بیمه ما، بیمه ملت، بیمه شهرداری، بیمه کار افرین، بیمه مکمل برق منطقه ای، بیمه هلال احمر، بیمه خورشید فرجاد، بیمه نوین، بیمه اتیه سازان حافظ، بیمه سامان، بیمه سرمد، بیمه تعاون، بیمه البرز، بیمه اسیا،بیمه بنیاد 15 خرداد، بیمه پارسیان، بیمه ایران، بیمه میهن، بیمه سامان، بیمه تجارت نو، بیمه دی

 

بیمه های طرف قرارداد با مرکز تصویر برداری تابش پرتو:

بیمه سینا، بیمه تامین اجتماعی، بیمه صدا وسیما، بیمه خدمات درمانی، بیمه کانون سردفتران، بیمه نیروهای مسلح، بیمه کمک رسان، بیمه بانک تجارت، بیمه اتیه سازان، بانک سپه، بیمه بانک صادرات، بیمه کارافرین، بیمه بانک کشاورزی، بیمه ما، بیمه بانک رفاه کارگران، بیمه سرمد، بیمه بانک ملت، بیمه دانشگاه ادیان و مذاهب، بیمه بانک ملی، بیمه شهرداری، بیمه بانک توسعه صادرات، بیمه شرکت برق منطقه ای، بیمه ایران، بیمه کوثر، بیمه بیناد 15 خرداد، بیمه معلم، بیمه اسیا، بیمه میهن، بیمه البرز، بیمه نوین، بیمه دانا، بیمه ملت، بیمه هلال احمر، بیمه سامان، بیمه پارسیان، بیمه رازی، بیمه تعاون، بیمه تجارت نو، بیمه دی، بیمه بیمارستان کودکان، بیمه بیمارستان کامکار
 

 

بیمه البرز
بیمه آرمان
بیمه آسیا
بیمه سامان
بیمه بانک ملت
بیمه بانک ملی ایران
بیمه بانک رفاه کارگران
بیمه بانک توسعه صادرات ایران
بیمه بانک صنعت و معدن
بیمه بانک تجارت
بیمه بیمارستان های دولتی
بیمه دانا
بیمه ایران
بیمه بانک کشاورزی
بیمه سازمان بیمه خدمات درمانی
بیمه کوثر
بیمه ملت
بیمه میهن
بیمه معلم
بیمه نیروهای مسلح
بیمه نوین
بیمه پارسیان
بیمه قوه قضاییه
بیمه رازی
بیمه سرمد
بیمه صدا و سیما
بیمه شهرداری قم
بیمه شرکت برق
بیمه شرکت نفت
بیمه شرکت نفت فلات قاره
بیمه سینا
بیمه کمک رسان ایران SOS
بیمه تعاون
بیمه تامین اجتماعی
بیمه دانشگاه ادیان و مذاهب