آرشیو اخبار

نشریه شماره 10

در نشریه شماره هشت می توانید مقالاتی چون 1. بیماری مولتیپل اسکلروزیس (دکتر مریم مشایخی) 2. مروری بر تومورهای لارنکس (دکتر زهرا رضایی) 3. گزارش یک مورد بیمار مبتلا به اپی تلیوئید سارکومای ناحیه گلوتئال و روند پیشرفت (دکتر سعید کریمخانی) 4. غربالگری سرطان های ژنیکولوژیک (دکتر فاطمه زاهدی) ووو

ادامه خبر...

نشریه شماره 9

در نشریه شماره هشت می توانید مقالاتی چون 1. نقش MRI در تصویربرداری کانسر رکتوم (دکتر مریم مشایخی) 2. بررسی روش های تصویربرداری SVC سندروم و علل آن (دکتر زهرا رضایی) 3. سندروم ورید اجوف فوقانی (SVC) (دکتر سعید کریم خانی) 4. استفاده از امواج رادیوفرکانس در درمان بدخیمی ها (دکتر محمد نظری) و...

ادامه خبر...

نشریه شماره 8

در نشریه شماره هشت می توانید مقالاتی چون 1. گزارش یک مورد اسیفیکاسیون لیگامان طولی خلفی (دکتر مریم مشایخی) 2. گزارش یک مورد عود تومور گلوموس ژوگولار و بررسی روش های تشخیصی و درمانی مربوط به آن (دکتر سعید کریمخانی) 3. رادیوسرجری و رادیوتراپی استرئوتاکتیک (دکتر فاطمه زاهدی) 4. پورت شیمی درمانی (دکتر محمد نظری) و...

ادامه خبر...

چهارمین جلسه روش حل مسئله

تاریخ جلسه: 1399/05/21 موضوع جلسه: تحلیل و بررسی یک مسئله موجود در گروه تشخیصی درمانی فرجاد توسط شرکت کنندگان جلسه مدیر جلسه: جناب مهندس مهدی مشایخی

ادامه خبر...

نشریه شماره 7

در نشریه شماره هفت می توانید مقالاتی چون 1. نماهای آتی پیک متاستاز ریه در سی تی اسکن (دکتر مریم مشایخی) 2. اینترونشن در بدخیمی های ریوی (دکتر محمد نظری) 3. درمان متاستازهای ریوی (دکتر فاطمه زاهدی) 4. گزارش یک مورد عود تومور گلوموس ژوگولار و بررسی روش های تشخیصی و درمانی مربوط به آن (دکتر سعید کریمخانی) و...

ادامه خبر...

نشریه شماره 6

در نشریه شماره شش می توانید مقالاتی چون 1. گزارش دو مورد ترومبوز سینوس های وریدی مغز CVT)) در زمینه مالیگننسی (دکتر مریم مشایخی) 2. کاربرد سونوگرافی در تشخیص بیماری های پستان (دکتر عصمت مهدوی) 3. رادیوسرجری و رادیوتراپی استرئوتاکتیک (دکتر فاطمه زاهدی) و...

ادامه خبر...

نشریه شماره 5

در نشریه شماره پنج می توانید مقالاتی چون 1. Intussusception (دکتر مریم مشایخی) 2. سی تی سیمولیشن در رادیوتراپی (دکتر سعید کریم خانی) 3. هایپرپلازی آندومتر (دکتر فیروزه احمدی) ...

ادامه خبر...

نشریه شماره 4

در نشریه شماره چهار می توانید مقالاتی چون 1.تشخیص شما (دکتر مریم مشایخی) 2. staging workup در بیماران با توده بدخیم پستان (دکتر فاطمه زاهدی) 3. گزارش موردی (دکتر کامران نیک فرجام) ...

ادامه خبر...

نشریه شماره 3

نشریه شماره 3 شامل مقالاتی چون 1. تصویربرداری ستون فقرات پس از جراحی (دکتر مریم مشایخی) 2. مقایسه ونوگرافی CTV و MRV در بررسی ترومبوز سینوس های وریدی مغز (دکتر زهرا رضایی) 3. سی تی سیمولاسیون رادیوتراپی (دکتر سعید کریمخانی) 4. گزارش موردی (دکتر کامران نیک فرجام) و...

ادامه خبر...

نشریه شماره 2

نشریه شماره دو فرجاد شامل مقالاتی چون 1. مروری بر بیماری صرع - تصویربرداری در مبتلایان به صرع (دکتر مریم مشایخی – رادیولوژیست) 2. پنهان و پیدا با سی تی اسکن مولتی اسلایس (دکتر زهرا رضایی – رادیولوژیست) و...

ادامه خبر...
صفحه 1 از 10