نشریه فرجاد (شماره 8)

 

 

 

 

 

  • تشخیص شما؟
  • دکتر مریم مشایخی – رادیولوژیست، مسئول فنی مرکزتصویربرداری پرتوطب آزما و تابش پرتو

 

 

 

 

 

 

 

 

  • گزارش موردی
  • دکتر مریم مشایخی – رادیولوژیست، مسئول فنی مرکزتصویربرداری پرتوطب آزما و تابش پرتو