روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای (8 اردیبهشت 1401)

شعار روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال 2022

به گزارش تیم بهداشت حرافه ای گروه تشخیصی درمانی فرجاد سازمان بین المللی کار (International Labour Organization) از سال 2003 با هدف پیش گیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار، مناسبتی را در روز 28 آوریل (مصادف با 8 اردیبهشت ماه) به نام  روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای برگزار می کند. برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژی های جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقای ایمنی و بهداشت حرفه ای در همه محیط های کاری است که باعث ارتقای آگاهی و همچنین افزایش امنیت و سلامت در محیط کار می شود.

سازمان بین المللی کار ILO از کلیه دولت ها، سازمان ها وبخش های خصوصی و کارفرمایان و کارخانجات در برگزاری این مراسم حمایت و پشتیبانی می کند.

هدف از نام گذاری این روز، دستیابی به توسعه پایدار با ایجاد محیط کاری ایمن و مطمئن برای تمامی کارگران و کارمندان تا سال ۲۰۳۰ و به اتمام رساندن انواع کار کودکان تا سال 2025 است.

دسترسی به این اهداف نیاز به یک رویکرد هماهنگ و یکپارچه برای حذف کار کودکان و ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای دارد.

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

شعاری که سازمان ILO برای سال 2022 در نظر گرفته است عبارتست از :

با همکاری همدیگر، فرهنگ ایمنی و سلامت مثبتی را بسازیم.

 

ضرورت مشارکت در سیستم های ایمنی و سلامت شغل

در جریان پاندمی کووید 19 مشاهده کردیم که در اختیار داشتن یک سیستم ایمنی و سلامت کار قدرتمند (که شامل مشارکت و همکاری معنادار دولت ها، کارفرمایان، کارگران، عوامل اجرایی سلامت عمومی و کلیه مقامات در سطوح ملی و محلی می باشد)، جهت حفاظت از محیط های کار و صیانت از ایمنی و سلامت کارگران بسیار حیاتی است.

در جریان بحث و گفتمان های اجتماعی اثربخش، دولت ها و آحاد جامعه به شکلی فعالانه، در کلیه مراحل فرایند تصمیم گیری ایمنی و سلامت کار مشارکت داشته اند. مهم است که در روند توسعه و بازنگری برخط مشی های ایمنی و سلامت کار و چارچوب های مقرراتی، چالش های جدیدی را کشف نمود. در واقع گفتمان های اجتماعی نه تنها در تقویت خط مشی ها و استراتژی های ایمنی و سلامت کار همکاری می کنند، بلکه ضروری است تا با ایجاد تعهد، مسیر استقرار یک سیستم اثر بخش را ایجاد نمود.

وجود یک فرهنگ ایمنی و سلامت کار قوی در محیط کار یک حق همگانی در دست یافتن به محیط کاری ایمن و سالم است که توسط مدیریت و شاغلین ارزشگذاری و ارتقا داده می شود.

یک فرهنگ ایمنی و سلامت کار قوی براساس مشارکت همگانی ساخته و پرداخته می شود که به واسطه آن، مشارکت کلیه سطوح سازمانی به شکل معناداری به منظور تقویت ایمنی و سلامت کار جلب می شود.

ایمنی و بهداشت حرفه ای

یک محیط کاری با یک فرهنگ ایمنی و سلامت کار قوی، شاغلین احساس راحتی در قبال ریسک ها یا خطرات ایمنی و سلامت کار دارند و مدیریت با همکاری فعالانه شاغلین، همواره سعی در یافتن راهکارهای مناسب، اثربخش و پایدار می باشد. همچنان که همه ما امروزه با بحران های بهداشتی در دنیا و ریسک های ایمنی و سلامت کار به طور پیوسته دست و پنجه نرم می کنیم، می بایست همه سطوح در ساختن یک فرهنگ ایمنی و سلامت کار قوی کوشا باشند.