دکتر جمشید صابری فرد

متخصص رادیولوژی

مدارک تحصیلی :

فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه اول در سال 1382 و تخصص رادیولوژی با رتبه اول بورد تخصصی کشور در سال 1386

 

سوابق کاری :

- هیئت علمی و مدیرگروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بوشهراز 1386 تا 1395

- مسئول فنی مرکز تصویربرداری طب آزما