دکتر محمدرضا جعفری

متخصص رادیولوژی

مدارک تحصیلی : 

دکتری عمومی

دکتری تخصصی رادیولوژی

 

سوابق کاری :

مسئول فنی بخش تصویربرداری بیمارستان امام رضا (ع)

مدیریت درمان استان قم

معاونت نظارت و هماهنگی سازمان تامین اجتماعی

مشاور و مجری طرح پزشک خانواده کشوری

 

دوره های آموزشی :

دوره های  ISO  ,TQMدرتیم های بهداشتی درمانی

مدیریت بهداشتی درمانی

کارگاههای آموزشی مرتبط با جراح پزشک خانواده کشوری

 

زبان انگلیسی :

متوسط