پرسنل صدرا

فاطمه پورجعفری

فاطمه پورجعفری

پرستار

شروع همکاری: 96/08/23

زهره داودی سرشت

زهره داودی سرشت

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 96/04/01

مجید دیدار

مجید دیدار

کارشناس مهندسی پزشکی

شروع همکاری: 90/09/01

علی اصغر رئوفی

علی اصغر رئوفی

تکنسین تاسیسات

شروع همکاری: 89/09/01

معصومه زندیه

معصومه زندیه

مسئول اسناد پزشکی

شروع همکاری: 94/07/11

سمیه سعادت ملکی

سمیه سعادت ملکی

متصدی انبار

شروع همکاری: 94/03/16

سپیده سعادتمند

سپیده سعادتمند

فیزیسیست

شروع همکاری: 91/09/01

زهرا سلطانی یداله زاده

زهرا سلطانی یداله زاده

مسئول اموربیماران

شروع همکاری: 94/03/12

مرجان سیدوند

مرجان سیدوند

مدیر داخلی

شروع همکاری: 91/04/06

سیدهادی طهرانی

سیدهادی طهرانی

تکنسین اموردارویی

شروع همکاری: 97/09/05

سمیه حاجی ابراهیمی

سمیه حاجی ابراهیمی

صندوقدار

شروع همکاری: 89/01/01

اعظم فیروزی توسل

اعظم فیروزی توسل

تکنولوژیست

شروع همکاری:90/05/22

محسن کوسه لر

محسن کوسه لر

متصدی خدمات

شروع همکاری: 90/07/27

وحید کریمخانی زندی

وحید کریمخانی زندی

رئیس اداره امورمالی

شروع همکاری: 90/01/01

علی اصغر محمدآقایی

علی اصغر محمدآقایی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 93/06/01

معصومه مسیبی بهمرام

معصومه مسیبی بهمرام

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 91/06/15

منیر سادات مطهریان

منیر سادات مطهریان

تکنولوژیست

شروع همکاری: 90/09/01

سیما موحدی

سیما موحدی

سوپروایزر

شروع همکاری: 90/10/01

داود مهرنیا

داود مهرنیا

متصدی حمل و نقل

شروع همکاری: 93/01/01

بهنام نساج نجف آبادی

بهنام نساج نجف آبادی

تکنولوژیست

شروع همکاری: 94/11/14

یاسر وفائی

یاسر وفائی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 90/06/15

معصومه هیوری

معصومه هیوری

مددکار

شروع همکاری:  93/05/01

ثریا منزوی کجیدی

ثریا منزوی کجیدی

پرستار

شروع همکاری: 98/09/01

نجفعلی محمدگل

نجفعلی محمدگل

پرستار

شروع همکاری: 98/02/01

حمیده نادری

حمیده نادری

فیزیسیست

شروع همکاری: 94/08/01

فاطمه شایان فر

فاطمه شایان فر

تکنولوژیست

شروع همکاری: 91/05/01

وحید زند

وحید زند

کارشناس حسابداری

شروع همکاری: 98/11/01

صادق دوست محمدی

صادق دوست محمدی

متصدی اطلاعات

شروع همکاری: 93/01/17

طهورا نظری

طهورا نظری

پرستار

شروع همکاری: 1401/02/10

سیدمحمد نوابی

سیدمحمد نوابی

کارشناس مسئول تکنولوژیست

شروع همکاری: 90/05/22

مهسا داورپناه

مهسا داورپناه

پرستار

شروع همکاری: 1401/03/01

نسترن سیدوند

نسترن سیدوند

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 1401/07/01