پرسنل صدرا

علی اصغر شاه جانی

مشاور امورمالی و بیمه

شروع همکاری: 89/07/01

فاطمه پورجعفری

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 96/08/23

سمیه حاجی ابراهیمی

صندوقدار

شروع همکاری: 89/01/01

زهره داودی سرشت

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 96/04/01

مجید دیدار

کارشناس مهندسی پزشکی

شروع همکاری: 90/09/01

علی اصغر رئوفی

تکنسین تاسیسات

شروع همکاری: 89/09/01

زهرا رضائی

متصدی امور بیماران

شروع همکاری: 98/06/23

معصومه زندیه

مسئول اسناد پزشکی

شروع همکاری: 94/07/11

سمیه سعادت ملکی

متصدی انبار

شروع همکاری: 94/03/16

سپیده سعادتمند

فیزیسیست

شروع همکاری: 91/09/01

زهرا سلطانی یداله زاده

مسئول اموربیماران

شروع همکاری: 94/03/12

مرجان سیدوند

سوپروایزر

شروع همکاری: 91/04/06

سیدمحمد شرف الدین

پرستار

شروع همکاری: 97/03/01

سیدهادی طهرانی

تکنسین اموردارویی

شروع همکاری: 97/09/05

اعظم فیروزی توسل

تکنولوژیست

شروع همکاری:90/05/22

محسن کوسه لر

متصدی خدمات

شروع همکاری: 90/07/27

وحید کریمخانی زندی

رئیس اداره امورمالی

شروع همکاری: 90/01/01

علی اصغر محمدآقایی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 93/06/01

معصومه مسیبی بهمرام

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 91/06/15

منیر سادات مطهریان

تکنولوژیست

شروع همکاری: 90/09/01

سیما موحدی

مدیر داخلی

شروع همکاری: 90/10/01

سارا مهراب پور

تکنولوژیست

شروع همکاری: 96/07/01

داود مهرنیا

متصدی حمل و نقل

شروع همکاری: 93/01/01

بهنام نساج نجف آبادی

تکنولوژیست

شروع همکاری: 94/11/14

یاسر وفائی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 90/06/15

معصومه هیوری

مددکار

شروع همکاری:  93/05/01

ثریا منزوی کجیدی

پرستار

شروع همکاری: 98/09/01

نجفعلی محمدگل

پرستار

شروع همکاری: 98/02/01

حمیده نادری

فیزیسیست

شروع همکاری: 94/08/01

مقدسه مهدی نژاد کلایی

فیزیسیست

شروع همکاری: 99/03/01

فاطمه شایان فر

تکنولوژیست

شروع همکاری: 91/05/01

زینب احمدی

پرستار

شروع همکاری: 99/01/07

زهرا محمدی

پرستار

شروع همکاری: 99/10/13

وحید زند

کارشناس حسابداری

شروع همکاری: 98/11/01

صادق دوست محمدی

متصدی اطلاعات

شروع همکاری: 93/01/17