تعرفه های تصویربرداری سال 1403

"برای دریافت نوبت تصویربرداری اینجا کلیک کنید"

  

 تعرفه های تصویربرداری سال 1403 بروزرسانی شد.

نحوه ی پیدا کردن قیمت خدمت مورد نظر خود:

در قسمت جستجو  نام خدمت مورد نظر خود را بنویسید.
* نام خدمت مورد نظر شما باید عینا از روی نسخه زده شود.*
تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

تعرفه های تصویربرداری سال 1403

نام خدمت گروه خدمت  تعرفه  آزاد    تعرفه بیمه  
MRS (اسپکتروسکوپی) MRI2      20,307,180      18,574,158
MR آرتروگرافی ام آر آی      21,041,910      19,417,086
MR) MRCP کلانژيوگرافی )  ام آر آی      18,769,470      17,144,646
MR) MRU يوروگرافی استاتيک)  ام آر آی      18,769,470      17,138,430
MRA (آنژيوگرافی) اندام تحتانی با يابدون ماده حاجب ام آر آی      19,294,450      17,663,410
MRA (آنژيوگرافی) اندام فوقانی با يا بدون ماده حاجب ام آر آی      19,294,450      17,663,410
MRA (آنژيوگرافی) شکم با يا بدون مواد حاجب ام آر آی      19,294,450      17,663,410
MRA (آنژيوگرافی) لگن با يا بدون ماده حاجب ام آر آی      19,294,450      17,663,410
MRA سر(مغز) بدون ماده حاجب يا با ماده حاجب ام آر آی      19,294,450      17,663,410
MRA گردن بدون ماده حاجب يا با ماده حاجب ام آر آی      19,294,450      18,079,288
MRI آرنج با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI آرنج با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI آرنج بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      10,704,816
MRI اسکوپی ام آر آی      18,769,470      17,075,406
MRI اوربیت با تزریق ام آر آی      20,797,670      19,103,606
MRI اوربیت با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI اوربیت بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI بازو با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI بازو باوبدون تزریق  ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI بازو بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,336,652
MRI براکیال پلکسوس ( کمری) ام آر آی      12,329,640      11,336,652
MRI براکیال پلکسوس (گردنی) ام آر آی      12,329,640      10,635,576
MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق  ام آر آی      20,797,670      18,765,488
MRI پستان دو طرفه با و بدون تزریق ام آر آی      24,948,960      23,733,798
MRI توراسیک با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,537,698
MRI توراسیک با تزریق دیفیوژن  ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI توراسیک با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI توراسیک بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI توراکولومبار با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI توراکولومبار با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI توراکولومبار بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      10,704,816
MRI ديناميک (باوبدون ) هر قسمت بدن بجز قلب ام آر آی      18,769,470      17,554,308
MRI ران پا با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI ران پا با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI ران پا بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI زانو با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI زانو با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI زانو بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI ساعد با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI ساعد با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI ساعد بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI ساق پا با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI ساق پا با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI ساق پا بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI ساکروم کوکسیژال باتزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI ساکروم کوکسیژال باوبدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI ساکروم کوکسیژال بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI سرویکال با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,537,698
MRI سرویکال با تزریق دیفیوژن  ام آر آی      14,752,860      13,759,872
MRI سرویکال بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI سرویکوتوراسیک با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI سرویکوتوراسیک با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI سرویکوتوراسیک بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      10,635,576
MRI سرویکال با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,582,508
MRI شانه با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI شانه باوبدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI شانه بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,336,652
MRI شبکه براکیال پلکسوس (بازویی) ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI شکم با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI شکم باوبدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI شکم بدون تزریق  ام آر آی      12,329,640      10,635,576
MRI صورت و سینوس با تزریق ام آر آی      20,797,670      19,103,606
MRI صورت و سینوس با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI صورت و سینوس بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI قفسه سینه با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI قفسه سینه باوبدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI قفسه سینه بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI کبد با تزریق  ام آر آی      14,752,860      13,759,872
MRI کبد بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      10,635,576
MRI کبد تری فازیک ام آر آی      20,797,670      19,582,508
MRI کف پا با تزریق  ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI کف پا با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI کف پا بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI کف دست با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI کف دست با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI کف دست بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI گوش با تزریق  ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI گوش باوبدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI گوش بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI گوش داخلی باتزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI گوش داخلی باوبدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI گوش داخلی بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI لگن با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI لگن با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI لگن بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI لومبار با تزریق دیفیوژن  ام آر آی      14,752,860      13,537,698
MRI لومبوساکرال با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI لومبوساکرال با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI لومبوساکرال بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI لومبوساکروکوسیژال باتزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI لومبوساکروکوسیژال باوبدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI لومبوساکروکوسیژال بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI مچ پا با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI مچ پا با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI مچ پا بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI مچ دست با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI مچ دست با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI مچ دست بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI مغز با تزریق دیفیوژن  ام آر آی      14,752,860      13,537,698
MRI مغز باتزریق ام آر آی      14,752,860      13,759,872
MRI مغز بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      10,635,576
MRI مغز پرفیوژن (باوبدون) ام آر آی      20,797,670      19,582,508
MRI مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) ام آر آی      14,752,860      13,537,698
MRI مغز دیفیوژن ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI مغزبا و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,103,606
MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,582,508
MRI مفاصل ساکروایلیاک با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI مفاصل ساکروایلیاک با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI مفاصل ساکروایلیاک بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI مفاصل هیپ با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI مفاصل هیپ با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI مفاصل هیپ بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      10,635,576
MRI نسج نرم گردن با تزریق ام آر آی      20,797,670      19,103,606
MRI نسج نرم گردن با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI نسج نرم گردن بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,114,478
MRI هیپوفیز با تزریق ام آر آی      14,752,860      13,058,796
MRI هیپوفیز با و بدون تزریق ام آر آی      20,797,670      19,804,682
MRI هیپوفیز بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      10,613,034
MRU) MRU یوروگرافی ديناميک) قيد درخواست پزشک به صورت ديناميک الزامی است ام آر آی      21,041,910      19,410,870
MRV با تزریق ( آزاد) ام آر آی      19,294,450      17,663,410
MRV با تزریق (بیمه) ام آر آی      19,294,450      17,663,410
MRV بدون تزریق ام آر آی      19,294,450      18,301,462
MRI دوطرفه TMJ (تمپومندیبولار) بدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,562,012
MRN ام آر آی                        -            (600,000)
هیپوفیز2 ام آر آی        2,000,000        1,400,000
CPAngle ام آر آی        2,000,000        1,400,000
مفصل هیپ 2 ام آر آی        2,000,000        1,373,228
کوکسیژال 2 ام آر آی        2,000,000          (787,543)
سکانس بدون تزریق ام آر آی        1,500,000        1,140,000
دیفیوژن2 ام آر آی        2,500,000        2,473,000
ام آر آي ستون فقرات کمري بدون کنتراست  ام آر آی                        -                          -  
ام آر آي مغز بدون  کنتراست ام آر آی                        -                          -  
ام آر آي ساکروم  بدون کنتراست  ام آر آی      12,329,640      12,329,640
ام آر آي گردن بدون کنتراست ام آر آی                        -        (1,275,162)
ام آر آي ستون فقرات گردني  بدون کنتراست  ام آر آی                        -        (1,201,200)
مولتی پارامتریک MRI ام آر آی        4,500,000        3,860,952
دیفیوژن/پرفیوژن ام آر آی        3,500,000        2,900,000
MRI دینامیك هیپوفیز با و بدون تزریق  ام آر آی      18,769,470      17,776,482
MRI دوطرفه TMJ (تمپومندیبولار) با تزریق ام آر آی      12,329,640      11,582,040
MRI دوطرفه TMJ (تمپومندیبولار) باوبدون تزریق ام آر آی      12,329,640      11,892,420
سکانس با تزریق ام آر آی        2,000,000        1,925,000
سکانس Navigation ام آر آی        5,000,000        4,100,000
بیهوشی رادیولوژی -بیوپسی بیهوشی        8,700,000        8,400,000
بیهوشی دوم  بیهوشی        1,000,000            490,000
راديوگرافي پانورکس پانوركس        2,556,050        1,987,628
راديوگرافي دندان هر فيلم (پري آپيکال يا بابت وينگ) پانوركس        1,056,710            905,600
راديوگرافي سري کامل دندان (10فيلم) پانوركس        7,023,070        6,186,490
راديوگرافي سفالوگرام پانوركس        2,556,050        2,411,510
 پنوموسنتز، پونکسیون ریه برای اسپیراسیون تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی        7,384,000        6,206,200
آسپیراسیون سوزنی (FNA) تحت گاید سونوگرافی(بیوبسی ناحیه نا مشخص) خدمات مكمل تشخیصی      13,868,300      12,967,400
آمينوسنتز تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      14,595,000        6,591,000
از بین بردن یک یا چند تومور  به روش بسته با RF خدمات مكمل تشخیصی      69,620,000      68,418,800
اسپیراسیون و یا تزریقداخلی کیست یا لگنچه کلیه با سوزن تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      19,460,000      18,372,500
بیوپسی از پروستات تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      35,256,000      32,553,300
بیوپسی از طریق کاتتر تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      43,785,000      41,592,300
بیوپسی استخوان جهت توده های استخوانی تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      35,066,000      34,558,640
بیوپسی بافت نرم لگن تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی        5,661,600        3,751,200
بیوپسی برست از طریق پوست تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      16,837,000      15,273,400
بیوپسی پارانشیم کبد تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      23,504,000      21,158,600
بیوپسی پانکراس تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      35,256,000      34,368,120
بیوپسی پلور -ریه یا مدیاستن از طریق پوست تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی        9,907,800        7,562,400
بیوپسی ترانس رکتال تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      35,256,000      33,511,200
بیوپسی توده رتروپریتوئن تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      25,526,000      24,534,500
بیوپسی توده شکمی تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      15,606,000      14,555,040
بیوپسی سوزنی و اسپیراسیون مغز استخوان تواما تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی        6,588,800        5,807,000
بیوپسی سوزنی یا آسپیراسیون کیست تیروئید(FNA) تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      11,752,000      10,948,930
بیوپسی عضله سطی یا عمقی تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      14,563,100      13,180,700
بیوپسی غدد لنفاوی سطحی تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      21,482,000      19,887,440
بیوپسی مهره تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      17,793,600      17,159,400
بیوپسی نسج نرم گردن تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی        3,976,000        1,778,200
بیوپسی کبد تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      30,581,000      29,108,000
بیوپسی کلیه با تروکات تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      22,493,000      21,020,000
بیوپسی کلیه تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      22,493,000      20,945,000
بیوپسی یا انسیزیون پستان : از طریق پوست با استفاده از سوزن کلفت وتحت هدیت رادیولوژیک خدمات مكمل تشخیصی      14,565,000      13,803,126
پریتونئوسنتز مایع شکمی بدون کاتتر تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      19,460,000      17,972,990
تخریب تومور(های) استخوانی (برای مثال استئوئید استئوما، با امواج رادیویی، از طریق پوست، تحت هدایت رادیولوژیک)  خدمات مكمل تشخیصی    145,950,000    141,948,000
تخریب ضایعات پرولیفراتیو عروقی بیوژنی گرانولوم و تومورهای عروقی بین 10 تا 50 سانتی تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      34,810,000      33,065,200
تخليه آبسه ها و تزريقات داخل حفرات و توموره خدمات مكمل تشخیصی      25,526,000      23,962,400
تخلیه مایع پریتونئال با کاتتر تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      23,504,000      22,121,600
تزریق ازون تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      21,482,000      21,029,000
تزریق ماده بی حسی با استروئید   PRT ( هر سطح اضافه) تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی        5,055,000        3,786,600
تزریق ماده بی حسی با استروئید   PRT(در یک سطح) تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      14,154,000      13,927,500
حق الزحمه کانولاسیون و تزریق جهت گالوکتوگرافی یک طرفه  خدمات مكمل تشخیصی        1,420,000            649,900
حق تزریق اینتراتکال خدمات مكمل تشخیصی        4,828,000      (2,084,000)
درمان حذف داخل وریدی ابلاسیون ورید نارسا  (*RF) خدمات مكمل تشخیصی    107,410,000    102,905,500
درمان کیست هیداتیک به هرتعداد به روش PAIR تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      72,975,000      71,230,200
درناژ آبسه و ساير تجمعات مايع: آبسه هاي شکمي و لگني و رتروپريتوئن از طريق پوست بدون کاتتر تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      25,526,000      24,188,900
درناژ آبسه کلیه واطراف کلیه تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      20,976,500      20,336,372
کارگذاری سيم يا کليپ جهت تعيين موقعيت ضايعه قبل از عمل جراحی تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      22,493,000      21,811,034
کوردوسنتز - نمونه برداری از کوریون تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      17,628,000      17,181,240
نفروستومي با هدايت سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      28,559,000      27,890,720
وارد کردن  کاتتر ترانس هپاتیک از راه پوست با یا بدون کارگذاری استنت تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی      35,946,000      35,646,000
(Alignment view) دو طرفه  رادیولوژی        7,483,810        6,707,158
(Alignment view) یک طرفه  رادیولوژی        5,292,970        4,772,746
آرتروگرافي زانو با هوا و ماده حاجب رادیولوژی        8,127,090        7,123,686
آرتروگرافي مچ دست رادیولوژی      10,868,870      10,046,660
استخوان بازو 2 جهت روي يک فيلم رادیولوژی        1,922,900        1,778,360
استخوان بازو يا ساعد يا آرنج  يک جهت ( يک فيلم) رادیولوژی        1,547,700            733,020
برونکوگرافي يک طرفه رادیولوژی      12,435,960      11,756,460
پيلوگرافي رتروگراد دو طرفه (هر کليشه) رادیولوژی        4,807,250        4,517,564
پيلوگرافي يا نفروگرافي آنتي گراد دوطرفه (با هر عدد کليشه لازم) رادیولوژی      17,194,440      16,138,230
راديوگرافي ERCP بدون دستمزد آندوسکوپيک - هر فيلم رادیولوژی        6,239,090        5,967,530
راديوگرافي استخوان جناغ (ابليک و نيمرخ به طور همزمان-2 فيلم) رادیولوژی        2,907,800        2,763,260
راديوگرافي استخوان جناغ (نماي ابليک يا نيمرخ يک فيلم) رادیولوژی        1,547,700        1,352,790
راديوگرافي استخوان ران 2 اکسپوز روي يک فيلم رادیولوژی        2,087,050        1,773,880
راديوگرافي استخوان ران روبرو و نيمرخ روي 2 فيلم رادیولوژی        3,353,350        3,070,840
راديوگرافي استخوان ساکروم و مهره هاي دنبالچه - 2 جهت رادیولوژی        3,025,050        2,880,510
راديوگرافي استخوان فک (نماي ابليک يا روبرو يا نيمرخ هر سمت) رادیولوژی        1,547,700        1,370,988
راديوگرافي استخوانهاي ساعد 2 جهت -  روي يک فيلم رادیولوژی        1,924,360        1,670,320
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو و نيمرخ) رادیولوژی        2,720,200        2,575,660
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو) رادیولوژی        1,547,700        1,403,160
راديوگرافي استخوانهاي کف دست 1 جهت رادیولوژی        1,547,700        1,365,552
راديوگرافي استخوانهاي کف دست 2 جهت رادیولوژی        1,958,440        1,794,190
راديوگرافي استخوانهاي مخصوص بيني (نيمرخ راست و چپ روي يک فيلم) رادیولوژی        1,758,750        1,220,166
راديوگرافي اسکنوگرام براي تعيين کوتاهي اندام با خط‌کش مدرج رادیولوژی        5,670,520        5,490,940
راديوگرافي انگشتان هر پا دو جهت رادیولوژی        1,922,900        1,767,182
راديوگرافي انگشتان هر پا يک جهت رادیولوژی        1,695,540        1,551,000
راديوگرافي انگشتان هر دست 1 جهت رادیولوژی        1,547,700        1,368,270
راديوگرافي انگشتان هر دست دو جهت رادیولوژی        1,941,400        1,540,630
راديوگرافي ايستاده فقرات(روبرو و نيمرخ روي 2فيلم) رادیولوژی        4,291,350        3,362,790
راديوگرافي پاشنه پا رادیولوژی        1,547,700        1,308,990
راديوگرافي تعيين سن استخواني هر کليشه رادیولوژی        2,556,050        2,302,010
راديوگرافي توموگرافي(هر عضو - هر کليشه فيلم بزرگ) رادیولوژی        2,720,200        2,481,490
راديوگرافي توموگرافي(هر عضو - هر کليشه فيلم کوچک) رادیولوژی        2,556,050        2,302,010
راديوگرافي جمجمه رخ و نيمرخ رادیولوژی        2,720,200        2,575,660
راديوگرافي جمجمه نماي تاون ـ هيرتز يا هر نماي ديگر (هراکسپوز) رادیولوژی        1,547,700            722,070
راديوگرافي داکريوسيستوگرافي رادیولوژی        8,840,650        8,744,968
راديوگرافي دنده ها نماي ابليک يا روبرو يک فيلم رادیولوژی        1,618,050        1,333,350
راديوگرافي دنده ها يکطرف دو نما( 2 فيلم) رادیولوژی        3,048,500        2,691,530
راديوگرافي دورسولومبار - روبرو و نيمرخ رادیولوژی        3,822,350        3,646,694
راديوگرافي ساده  شکم خوابيده - يک فيلم رادیولوژی        1,937,180        1,792,640
راديوگرافي ساده جهت غدد بزاقي (هر کليشه) رادیولوژی        1,547,700        1,374,234
راديوگرافي ساده شکم  ايستاده - 1 فيلم رادیولوژی        1,913,730        1,690,878
راديوگرافي ساده شکم جهت تعيين سن و يا وضعيت جنين(هر اکسپوز) رادیولوژی        2,398,310        2,052,290
راديوگرافي ساده شکم خوابيده  و ايستاده 2 فيلم رادیولوژی        3,705,100        3,451,288
راديوگرافي ساق پا (دو اکسپوز روي يک فيلم) رادیولوژی        2,689,610        2,481,560
راديوگرافي ساق پا يک اکسپوز روي 1 فيلم(گچ يا تراکشن) رادیولوژی        2,227,750        1,973,710
راديوگرافي ستون فقرات گردن(دو جهت رخ و نيمرخ) رادیولوژی        2,720,200        2,075,956
راديوگرافي سري کامل دندان (در صورتيکه 14 فيلم تقاضا شده باشد) رادیولوژی        8,957,900        8,719,190
راديوگرافي سل تورسيک (زين ترکي) لوکاليزه نيمرخ رادیولوژی        1,547,700        1,044,000
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز و نيمرخ) رادیولوژی        2,806,860        2,662,320
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز يا کالدول) رادیولوژی        1,547,700        1,396,590
راديوگرافي شانه يک جهت (استخوان اسکاپولا ترقوه،مفصل آکروميوکلاويکولاربانماي اگزيلاريانيمرخ هرطرف) رادیولوژی        1,618,050        1,291,740
راديوگرافي فقرات پشتي روبرو و نيمرخ رادیولوژی        3,494,050        2,893,990
راديوگرافي فقرات کمري 4فيلم روبرو، نيمرخ و ابليک چپ و راست رادیولوژی        6,425,300        6,098,990
راديوگرافي فقرات کمري روبرو و نيمرخ رادیولوژی        3,494,050        3,329,950
راديوگرافي فقرات گردن (فلکسيون، اکستانسيون، مايل) هر اکسپوز رادیولوژی        1,777,250        1,343,630
راديوگرافي فقرات گردن 4 فيلم(روبرو نيمرخ و ابليک چپ و راست) رادیولوژی        4,643,100        3,959,820
راديوگرافي فيلم اوکلوزال رادیولوژی        1,688,400        1,369,722
راديوگرافي قفسه صدري روبرو و نيمرخ به طور هم زمان رادیولوژی        3,319,840        3,157,780
راديوگرافي قفسه صدري نماي روبرو يا نيمرخ و يا هر نماي ديگر ( يک فيلم) رادیولوژی        1,735,300        1,139,620
راديوگرافي کاردياک سري با بلع ماده حاجب(4 فيلم) رادیولوژی        6,378,400        6,233,860
راديوگرافي کانال اپتيک هر طرف رادیولوژی        1,547,700        1,368,120
راديوگرافي کف پا یک جهت رادیولوژی        1,922,900        1,699,292
راديوگرافي کف پا ايستاده (روبرو يا نيمرخ يک فيلم) رادیولوژی        2,422,490        2,183,780
راديوگرافي کف پا رخ و نيمرخ 1 فيلم رادیولوژی        2,556,050        1,960,370
راديوگرافي لارنگوگرافي (حداقل 4 اکسپوز) رادیولوژی        6,378,400        6,205,390
راديوگرافي لگن خاصره (هر فيلم) رادیولوژی        1,852,550        1,675,838
راديوگرافي لوکاليزه - هر ناحيه به تنهايي رادیولوژی        1,924,360        1,552,060
راديوگرافي لومبو ساکرال - دو جهت رادیولوژی        3,986,500        3,828,820
راديوگرافي ماستوئيد يکطرفه نماي شولر با استنورس يا ترانس اوربيتال (هراکسپوز) رادیولوژی        1,688,400        1,543,860
راديوگرافي مجراي گوش داخلي (هر فيلم) رادیولوژی        1,547,700        1,368,120
راديوگرافي مچ پا 1 جهت رادیولوژی        1,922,900        1,706,090
راديوگرافي مچ پا 2 جهت رادیولوژی        2,321,550        2,139,402
راديوگرافي مچ دست دو جهت رادیولوژی        1,958,440        1,813,900
راديوگرافي مچ دست يک جهت رادیولوژی        1,547,700        1,322,130
راديوگرافي مخصوص ادونتوئيد رادیولوژی        2,415,350        2,072,876
راديوگرافي مفصل آرنج دو جهت روي يک فيلم رادیولوژی        1,924,360        1,525,780
راديوگرافي مفصل تمپرو منديبولر - دو طرف با دهان باز و بسته (4 اکسپوز) رادیولوژی        4,267,900        4,123,360
راديوگرافي مفصل تمپرو منديبولر (هر طرف يک فيلم) رادیولوژی        1,547,700        1,282,938
راديوگرافي مفصل تمپرو منديبولر- هر طرف با دهان باز و بسته (دو فيلم) رادیولوژی        2,806,860        2,630,148
راديوگرافي مفصل زانو 2 جهت روي يک فيلم رادیولوژی        1,924,360        1,670,320
راديوگرافي مفصل زانو ايستاده رو به رو و نيمرخ - روي دو فيلم رادیولوژی        2,720,200        2,558,218
راديوگرافي مفصل ساکرو ايلياک هر اکسپوز(اعم از رخ و مايل) رادیولوژی        1,686,210        1,517,580
راديوگرافي مفصل هیپ دو طرفه يا نماي فراک (لگن) رادیولوژی        1,805,650        1,643,668
راديوگرافي مفصل هیپ نماي روبرو يا مايل (هر کليشه) رادیولوژی        1,686,210        1,541,670
راديوگرافي نسوج نرم گردن يا نازوفارنکس - يک جهت رادیولوژی        1,547,700        1,403,160
راديوگرافي نماي انترکنديلار يا نماي مخصوص کشکک 1 فيلم رادیولوژی        1,547,700            562,200
رادیوگرافی سیالوگرافی یک طرفه هر غده بزاقی (حداقل 4کلیشه) رادیولوژی        8,840,650        8,696,110
رادیوگرافی مچ دست (اسکافوئید و ...) هر فیلم اضافی رادیولوژی        1,547,700            (51,840)
فلوروسکوپي تنها رادیولوژی        1,922,900            750,200
مفصل زانو روبرو ايستاده 1 فيلم رادیولوژی        2,052,970            994,210
نفروتوموگرافي هر کليشه رادیولوژی        2,556,050        2,302,010
هر کليشه اضافي (BENDING) يا ابليک و...هر فيلم رادیولوژی        2,720,200      (1,463,000)
رادیوگرافی ستون فقرات کمری (lateral) اکستنسیون رادیولوژی        2,720,200        2,466,160
جناغ رادیولوژی        2,543,640        1,943,640
جمجمه رادیولوژی        2,720,200        1,220,200
Defecography رادیولوژی رنگی       20,975,000      20,214,470
اوروگرافي ترشحي فيلم با هر تعداد کليشه لازم و کامل (با يا بدون PVC) رادیولوژی رنگی         8,723,400        8,532,792
پيلوگرافي رتروگراد يک طرفه (هر کليشه) رادیولوژی رنگی         3,138,080        1,579,982
پيلوگرافي يا نفروگرافي آنتي گراد يک طرفه (با هر عدد کليشه لازم) رادیولوژی رنگی       11,812,300        2,803,300
راديوگرافي باريم انما (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی         9,942,800        8,922,260
راديوگرافي باريم انما دوبل کنتراست (حداقل 6 فيلم) رادیولوژی رنگی       10,927,700      10,783,160
راديوگرافي پورتروگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی         6,158,910        5,373,840
راديوگرافي ترانزيت روده هاي کوچک (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی         8,265,600        7,480,530
راديوگرافي ترانزيت کولون CTT رادیولوژی رنگی         8,265,600        8,026,890
راديوگرافي سيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی         5,393,500        5,128,738
راديوگرافي فيستولوگرافي با حق تزريق رادیولوژی رنگی         7,316,400        7,158,720
راديوگرافي کلانژيوگرافي از راه پوست هرفيلم رادیولوژی رنگی         6,378,400        5,999,530
راديوگرافي کلانژيوگرافي بعد از عمل ( تي تيوپ ) هر فيلم رادیولوژی رنگی         4,056,850        3,685,384
راديوگرافي کله سيستوگرافي اورال (حداقل 2 اکسپوز) رادیولوژی رنگی         3,913,230        3,317,550
راديوگرافي مري با بلع ماده حاجب(حداقل 4 اکسپوز) رادیولوژی رنگی         3,731,470        2,848,900
راديوگرافي مري و معده  و اثني عشر (حداقل 6 کليشه) رادیولوژی رنگی         9,450,350        8,736,410
راديوگرافي معده و اثني عشر (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی         7,644,700        7,467,988
راديوگرافي يورتروسيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی         7,126,770        6,301,140
ميلوگرافي از دور سولومبار - با هم کامل رادیولوژی رنگی       13,892,300      12,158,420
ميلوگرافي از هر ناحيه ستون مهره اي توراسيک رادیولوژی رنگی       11,497,800      10,439,040
ميلوگرافي فقرات گردني پشتي کمري - با هم رادیولوژی رنگی       18,646,400      17,587,640
میلوگرافی از هر ناحیه سنون مهره ای سرویکال  رادیولوژی رنگی       11,497,800      11,259,090
میلوگرافی از هرناحیه سینون مهره ای لومبار رادیولوژی رنگی       11,497,800        9,481,200
يورتروسيستوگرافي در حال ادرار با اسکوپي VCUG رادیولوژی رنگی         9,021,270        8,961,270
سنجش تراکم استخوان تمام بدن  سنجش تراكم استخوان      18,776,200      17,413,780
سنجش تراکم استخوان یک یا دو اندام  سنجش تراكم استخوان      16,317,600      16,060,860
سونو گرافي شانه يا زانو سونوگرافی        2,387,200        1,922,800
سونوگرافي Infertility در آقايان (بررسي آنومالي مجراي EJ و VD) سونوگرافی        4,369,500        4,152,780
سونوگرافي آپانديس  سونوگرافی        2,039,100        1,831,440
سونوگرافي آدرنال یک یا دو طرفه سونوگرافی        1,982,300        1,725,560
سونوگرافي براي بررسي وضع جنين هاي چند قلويي- هر قل اضافه سونوگرافی        2,387,200        1,873,720
سونوگرافي براي تشخيص مالفورماسيون هاي مادرزادي جنين  سونوگرافی        4,774,400        4,486,700
سونوگرافي بيضتين سونوگرافی        2,678,500        2,214,100
سونوگرافي بيوفيزيکال پروفايل (بررسي حرکت، تون، تنفس جنين و مايع آمنيوتيک) سونوگرافی        4,369,500        4,059,900
سونوگرافي بیضه پايين نيامده سونوگرافی        2,913,000        2,736,300
سونوگرافي پانکراس سونوگرافی        1,691,000        1,226,600
سونوگرافي پروستات (ترانس رکتال) سونوگرافی        4,369,500        3,880,560
سونوگرافي پستان به همراه فضاهاي آگزيلاري – يک يا دو طرفه سونوگرافی        4,571,950        4,317,850
سونوگرافي تيروئيد يا پاراتيروئيد سونوگرافی        2,419,250        2,242,550
سونوگرافي جستجوي مايع در پلور يا آسيت هرکدام سونوگرافی        1,691,000        1,483,340
سونوگرافي چشم (A&B اسکن) هرکدام به تنهايي سونوگرافی        1,982,300        1,725,560
سونوگرافي چشم (A&Bاسکن) با هم سونوگرافی        2,387,200        2,000,200
سونوگرافي حاملگي (شامل سن، وضع جفت، جنين و ضربان قلب) سونوگرافی        3,641,250        3,446,430
سونوگرافي رتروپريتوئن یا آئورت غیر داپلر سونوگرافی        1,804,600        1,505,950
سونوگرافي رحم و تخمدان از روی شکم سونوگرافی        2,795,750        2,433,290
سونوگرافي رحم و تخمدانها (ترانس واژينال) سونوگرافی        3,438,800        3,129,200
سونوگرافي ریفلاکس معده به مری سونوگرافی        2,913,000        2,526,000
سونوگرافي شکم ( کبد،کيسه صفرا،طحال،کليه ها،پانکراس) سونوگرافی        3,641,250        3,464,550
سونوگرافي طحال سونوگرافی        1,691,000        1,514,300
سونوگرافي غدد بزاقي (پاروتيدـ تحت فکي) سونوگرافی        1,691,000        1,483,340
سونوگرافي قفسه سينه سونوگرافی        1,982,300        1,734,620
سونوگرافي کبد ، کيسه صفرا و مجاري  داخل و خارج کبدي سونوگرافی        2,330,400        1,866,000
سونوگرافي کليه ها و لگن (رزیجوی ادراری) سونوگرافی        4,369,500        4,028,940
سونوگرافي کليه ها و مجاری ادراری ومثانه پروخالی(رزیجوی ادراری) سونوگرافی        3,204,300        2,894,700
سونوگرافي کليه ها و مجاری ادراری(مثانه پر) سونوگرافی        2,913,000        2,705,340
سونوگرافي کلیتین سونوگرافی        1,982,300        1,805,600
سونوگرافي کيسه صفرا و مجاري صفراوي خارجي سونوگرافی        1,691,000        1,443,320
سونوگرافي مغز نوزادان سونوگرافی        2,330,400        2,020,800
سونوگرافي نسج نرم سطحي یا عمقی هر جاي بدن با ذکر ناحيه مورد درخواست سونوگرافی        2,913,000        2,603,400
سونوگرافي هيپ نوزادان یک یا دو طرفه سونوگرافی        2,913,000        2,397,630
سونوگرافي کامل شکم و لگن سونوگرافی        4,834,850        4,509,770
سونوگرافي کامل لگن شامل مثانه پر و خالي، پروستات و وزيکول سمينال و يا رحم و تخمدان سونوگرافی        3,058,650        2,027,910
سونوگرافی NT  و انومالی سه ماهه اول بارداری  سونوگرافی        6,813,500        6,194,300
سونوگرافی NT و یا NB سونوگرافی        5,826,000        5,538,300
سونوگرافی آلت سونوگرافی        2,678,500        2,368,900
سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد  سونوگرافی        2,913,000        2,293,800
سونوگرافی بارداری ترانس واژینال سونوگرافی        5,826,000        5,361,600
سونوگرافی بررسی رشد جنین و IUGR غیر داپلر سونوگرافی        4,369,500        4,112,760
سونوگرافی بلوغ ریه ها جنین  سونوگرافی        2,387,200        2,077,600
سونوگرافی تاندون  سونوگرافی        2,913,000        2,448,600
سونوگرافی ترانس واژینال جستجوی حاملگی خارج رحم (EP) سونوگرافی        4,369,500        4,112,760
سونوگرافی جستجوی حاملگی خارج از رحم(EP) سونوگرافی        2,387,200        1,820,860
سونوگرافی جفت از نظر آکرتا  سونوگرافی        5,300,200        2,823,400
سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد  سونوگرافی        2,913,000        2,603,400
سونوگرافی هر مفصل سونوگرافی        2,913,000        2,139,000
هيستروسونوگرافي سونوگرافی        6,230,900        5,398,166
ویزیت متخصص سونوگرافی        2,410,000        2,320,000
سونوگرافی حاملگی و مالفورماسیون  سونوگرافی        7,603,000        6,028,000
سونوگرافی تیروئید به همراه نسج نرم گردن  سونوگرافی        4,199,100        3,443,100
سونوگرافی  کالرداپلر شرائین اندام تحتانی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر        9,669,700        8,939,500
سونوگرافی کالر داپلر شرياني وريدي دو اندام سونوگرافی كالرداپلر      23,304,000      22,375,200
سونوگرافی کالرداپلر آلت (penis) بدون تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر        8,739,000        7,191,000
سونوگرافی کالرداپلر آلت (penis) شامل کليه مراحل مورد نياز و تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر      14,565,000      13,481,400
سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله(رحم، جفت و جنين) سونوگرافی كالرداپلر      10,195,500        9,111,900
سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طريق واژينال سونوگرافی كالرداپلر      10,195,500        8,492,700
سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام فوقانی دو طرفه سونوگرافی كالرداپلر      16,021,500      14,937,900
سونوگرافی کالرداپلر شرايين گردن (دوکاروتيد و دو ورتبرال و وريدهاي ژوگولار) سونوگرافی كالرداپلر      10,195,500        8,647,500
سونوگرافی کالرداپلر شرياني وريدي يک اندام سونوگرافی كالرداپلر      14,565,000      13,326,600
سونوگرافی کالرداپلر کبد يا ضايعات تومور سونوگرافی كالرداپلر      11,652,000      10,692,240
سونوگرافی کالرداپلر کليه پيوندي سونوگرافی كالرداپلر        9,030,300        8,101,500
سونوگرافی کالرداپلر وريدي انتهايی يک طرفه سونوگرافی كالرداپلر        8,739,000        8,429,400
سونوگرافی کالرداپلر IVC و وريدهاي ايلياک سونوگرافی كالرداپلر        7,282,500        6,353,700
سونوگرافی کالرداپلر آئورت و شريان هاي ايلياک سونوگرافی كالرداپلر        8,739,000        7,655,400
سونوگرافی کالرداپلر پروستات به روش ترانس رکتال سونوگرافی كالرداپلر      10,195,500        9,266,700
سونوگرافی کالرداپلر پورت، وريد طحالي و بررسي کولترال‌ها سونوگرافی كالرداپلر        8,739,000        8,225,520
سونوگرافی کالرداپلر توده های نسج نرم و عروق پستان سونوگرافی كالرداپلر        4,774,400        3,071,600
سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام تحتانی دو طرفه  سونوگرافی كالرداپلر      16,021,500      15,092,700
سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام فوقانی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر        8,739,000        7,500,600
سونوگرافی کالرداپلر فیستول دیالیز  سونوگرافی كالرداپلر      11,652,000      10,568,400
سونوگرافی کالرداپلر کليه‌ها يا بيضه‌ها سونوگرافی كالرداپلر      10,195,500        9,111,900
سونوگرافی کالرداپلر هر عضو شکمي يا تومورهاي شکمي يا لگن هر کدام سونوگرافی كالرداپلر      10,195,500        8,183,100
سونوگرافی کالرداپلر واریس اندام تحتانی دوطرفه بررسی وریدهای سطحی  و عمقی به همرا ه mapping سونوگرافی كالرداپلر      18,934,500      17,696,100
سونوگرافی کالرداپلر واریس اندام تحتانی یک طرفه بررسی وریدهای سطی و عمقی به همراه mapping سونوگرافی كالرداپلر      11,652,000      10,104,000
سونوگرافی کالرداپلر وریدی انتهايی دو طرفه  سونوگرافی كالرداپلر      14,565,000      13,794,660
 CT اسپیرال صورت و سینوس - دو جهت باتزریق سی تی اسكن      16,756,100      15,302,030
 CT اسپیرال صورت و سینوس - دو جهت بدون و با تزریق سی تی اسكن      25,171,800      22,986,240
CT  اسپیرال میلو یک جهت برای دو مهره یک دیسک  سی تی اسكن      17,056,000      15,575,800
CT  حنجره دو جهت سی تی اسكن        7,652,800        7,015,090
CT  حنجره يک جهت دو ميليمتري بدون تزريق سی تی اسكن        5,107,790        4,682,222
CT KUB سی تی اسكن      11,929,780      10,935,454
CT KUB اسپیرال  سی تی اسكن      15,295,130      14,035,334
CT آندوسکوپي هرارگان (Virtula Endoscopy) سی تی اسكن      15,700,530      14,320,254
CT آنژيوپورتوگرافي کبد سی تی اسكن      15,394,950      14,041,710
CT آنژيوگرافي آئورت توراسيک سی تی اسكن      14,854,140      13,548,402
CT آنژيوگرافي آئورت شکمي سی تی اسكن      13,716,770      12,541,286
CT آنژيوگرافي ساير ارگان‌ها سی تی اسكن      13,169,550      12,041,040
CT آنژيوگرافي سایر ارگان ها سی تی اسكن      13,169,550      12,041,040
CT آنژيوگرافي شرائين اينتراکرانيال سی تی اسكن      16,300,330      14,867,794
CT آنژيوگرافي کاروتيد (اکستراکرانيال) سی تی اسكن      15,394,950      14,041,710
CT آنژيوگرافي کليه (جهت دهنده کليه) سی تی اسكن      15,394,950      14,041,710
CT آنژیو آئورت با بازسازی ها سی تی اسكن        9,367,000        8,586,100
CT آنژیوگرافی اندام تحتانی با وبدون تزریق  سی تی اسكن      13,169,550      12,041,040
CT آنژیوگرافی پولمونری - ارتری  سی تی اسكن      13,169,550      12,041,040
CT اسپيرال 2و4ميلی متری هر يک از اعضاء شکم با يا بدون تزريق - هر يک به تنهايی(پانکراس،کليه ها ،طحال و غدد فوق کليوی) سی تی اسكن        6,554,140        6,014,152
CT اسپيرال اربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق  سی تی اسكن        8,528,000        7,787,900
CT اسپيرال ستون فقرات ناحيه لومبار با و بدون تزريق سی تی اسكن      14,995,000      13,688,500
CT اسپيرال شکم و لگن با تزريق سی تی اسكن      16,179,250      14,846,650
CT اسپيرال فقرات توراسيک بدون تزريق سی تی اسكن        9,700,500        8,850,900
CT اسپيرال فقرات سرويکال بدون تزريق سی تی اسكن        9,700,500        8,850,900
CT اسپيرال مغز با تزريق سی تی اسكن        9,637,450        8,808,760
CT اسپيرال مغز بدون تزريق سی تی اسكن        8,461,300        7,734,940
CT اسپیرال  اوربیت دوجهت باوبدون تزریق سی تی اسكن      17,056,000      15,575,800
CT اسپیرال اندام تحتانی با تزریق سی تی اسكن        9,524,900        8,740,520
CT اسپیرال اندام تحتانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن      11,316,590      10,384,412
CT اسپیرال اندام تحتانی بدون تزریق  سی تی اسكن        8,073,600        7,405,980
CT اسپیرال اندام فوقانی با تزریق  سی تی اسكن        9,524,900        8,740,520
CT اسپیرال اندام فوقانی با وبدون تزریق  سی تی اسكن      11,316,590      10,384,412
CT اسپیرال اندام فوقانی بدون تزریق سی تی اسكن        8,080,740        7,415,082
CT اسپیرال اوربیت دوجهت با تزریق سی تی اسكن      11,060,190      10,106,892
CT اسپیرال اوربیت دوجهت بدون تزریق سی تی اسكن      10,377,220        9,481,696
CT اسپیرال اوربیت هر جهت با تزریق سی تی اسكن        8,081,720        7,381,796
CT اسپیرال اوربیت هر جهت باوبدون تزریق سی تی اسكن      11,828,200      10,791,160
CT اسپیرال اوربیت هر جهت بدون تزریق سی تی اسكن        6,726,980        6,128,414
CT اسپیرال پروتکل همانژیوم کبدی (بدون تزریق یا تزریق دینامیک و تاخیری) سی تی اسكن      12,025,200      11,037,360
CT اسپیرال حنجره یک جهت 2میلیمتری با تزریق سی تی اسكن        7,214,390        6,620,252
CT اسپیرال دو مهره یک دیسک با و بدون تزریق  سی تی اسكن      14,995,000      13,688,500
CT اسپیرال ریه باوبدون تزریق سی تی اسكن      15,094,710      13,851,378
CT اسپیرال ریه با تزریق سی تی اسكن        9,848,980        9,037,714
CT اسپیرال ریه بدون تزریق  سی تی اسكن        9,041,620        8,297,116
CT اسپیرال ساير ناحيه هاي ستون فقرات با تزريق سی تی اسكن      12,650,000      11,562,500
CT اسپیرال ساير ناحيه هاي ستون فقرات با و بدون تزريق سی تی اسكن      14,995,000      13,688,500
CT اسپیرال ساير ناحيه هاي ستون فقرات بدون تزريق سی تی اسكن        9,700,500        8,850,900
CT اسپیرال شکم با تزریق  سی تی اسكن      10,915,750      10,016,500
CT اسپیرال شکم با و بدون تزریق  سی تی اسكن      17,140,130      15,728,684
CT اسپیرال شکم بدون تزریق  سی تی اسكن      10,509,230        9,643,814
CT اسپیرال شکم و لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن      25,161,880      23,089,534
CT اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق  سی تی اسكن      15,295,130      14,035,334
CT اسپیرال صورت و سینوس - دو جهت بدون تزریق سی تی اسكن      14,824,600      13,545,280
CT اسپیرال صورت و سینوس - یک جهت باوبدون تزریق سی تی اسكن      14,504,170      13,258,906
CT اسپیرال صورت و سینوس -یک جهت با تزریق سی تی اسكن        8,648,740        7,892,482
CT اسپیرال صورت و سینوس-یک جهت بدون تزریق سی تی اسكن        8,461,300        7,734,940
CT اسپیرال فقرات توراسیک با تزریق  سی تی اسكن      12,650,000      11,562,500
CT اسپیرال فقرات توراسیک با و بدون تزریق  سی تی اسكن      14,995,000      13,688,500
CT اسپیرال فقرات سرویکال با تزریق  سی تی اسكن      12,650,000      11,562,500
CT اسپیرال فقرات سرویکال با و بدون تزریق  سی تی اسكن      14,995,000      13,688,500
CT اسپیرال فقرات لومبار بدون تزریق  سی تی اسكن        9,700,500        8,850,900
CT اسپیرال گردن  سی تی اسكن        8,964,860        8,226,398
CT اسپیرال گردن با تزریق  سی تی اسكن        9,848,980        9,037,714
CT اسپیرال گردن با و بدون تزریق سی تی اسكن      15,031,500      13,796,700
CT اسپیرال گوش داخلی یک جهت با تزریق سی تی اسكن        7,031,740        6,452,782
CT اسپیرال گوش داخلی یک جهت باوبدون تزریق سی تی اسكن      10,532,680        9,665,074
CT اسپیرال گوش داخلی یک جهت بدون تزریق سی تی اسكن        6,554,140        6,014,152
CT اسپیرال گوش دوجهت باوبدون تزریق سی تی اسكن      16,597,860      15,231,048
CT اسپیرال گوش دوجهت بدون تزریق  سی تی اسكن      10,915,750      10,016,500
CT اسپیرال گوش دوچهت با تزریق  سی تی اسكن      11,477,500      10,499,500
CT اسپیرال لگن  سی تی اسكن        9,848,980        9,037,714
CT اسپیرال لگن با تزریق  سی تی اسكن      10,491,460        9,627,328
CT اسپیرال لگن با و بدون تزریق  سی تی اسكن      16,261,690      14,922,142
CT اسپیرال مغز کرونال و آگزیال بدون تزریق سی تی اسكن      14,691,610      13,416,448
CT اسپیرال هر سگمان از اندام سی تی اسكن        8,080,740        7,415,082
CT اسپیرال هر مفصل در یک جهت سی تی اسكن        7,630,650        6,985,620
CT اسپیرال کف(قاعده) جمجمه باوبدون تزریق-گوش داخلی سی تی اسكن      16,167,500      15,477,440
CT اندام تحتاني با و بدون کنتراست سی تی اسكن        8,535,050        7,953,140
CT اندام تحتاني با کنتراست سی تی اسكن        7,196,050        6,614,140
CT اندام فوقاني با کنتراست سی تی اسكن        7,196,050        6,505,990
CT اندام فوقاني بدون و با کنتراست سی تی اسكن        8,535,050        7,978,838
CT اوربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق سی تی اسكن        6,490,610        5,829,344
CT اوربیت دو جهت  سی تی اسكن        7,800,480        7,118,514
CT اوربیت دو جهت با تزریق  سی تی اسكن        8,182,980        7,125,744
CT اوربیت دو جهت با و بدون تزریق سی تی اسكن      12,683,830      12,157,600
CT اوربیت یک جهت با تزریق  سی تی اسكن        6,137,400        5,334,624
CT اوربیت یک جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن        9,134,780        8,639,156
CT اوربیت یک طرفه  سی تی اسكن        5,391,470        4,965,902
CT بررسي 2 و 4 ميلي متری هر يک از اعضاء شکم - با يا بدون تزريق- هر يک به تنهايی (پانکراس، کليه ها، طحال و غدد فوق کليوی) سی تی اسكن        5,107,790        4,470,080
CT بررسي 4 و 2 ميلي متري اعضاء انفرادي و اختصاصي شکم- با تزريق ديناميک (کبد) سی تی اسكن        7,652,800        6,829,600
CT پوستريورفوسابا مقاطع ظريف (باوبدون تزريق) سی تی اسكن      10,021,000        8,534,392
CT جهت بررسي پرفيوژن بافتي با گاز گزنون سی تی اسكن      16,911,490      16,414,864
CT حنجره يک جهت دو ميليمتري با تزريق سی تی اسكن        5,796,280        5,209,612
CT دو مهره يک ديسک با تزريق سی تی اسكن        7,255,040        6,730,538
CT دو مهره يک ديسک بدون تزريق سی تی اسكن        6,291,810        5,654,100
CT ديناميک گردن سی تی اسكن        7,652,800        7,098,538
CT ديناميک هيپوفيز براي ميکروآدنوم  سی تی اسكن        6,731,110        6,077,092
CT ریه با تزریق  سی تی اسكن        7,755,040        6,775,894
CT ریه با و بدون تزریق سی تی اسكن      11,747,130      11,174,214
CT ریه بدون تزریق  سی تی اسكن        6,954,980        5,946,758
CT سري کامل TMJ اگزيال و کرونال و ساژيتال سی تی اسكن      12,094,660      11,266,648
CT سري گوش براي پيوند کوکلئه با فيلم‌هاي زوم سی تی اسكن        9,662,360        8,285,816
CT سه بعدي هر قسمت از بدن و صورت سی تی اسكن      16,513,070      16,184,318
CT سيالو يک جهت با حق تزريق سی تی اسكن        4,014,810        2,964,522
CT شکم و لگن با تزريق  سی تی اسكن      12,601,390      11,866,264
CT شکم با تزریق  سی تی اسكن        8,671,780        7,518,718
CT شکم با و بدون تزریق سی تی اسكن      13,605,360      12,923,394
CT شکم بدون تزریق  سی تی اسكن        8,182,980        6,548,754
CT شکم و لگن با و بدون تزریق  سی تی اسكن      19,606,030      18,611,704
CT شکم ولگن بدون تزریق  سی تی اسكن      11,929,780      10,841,296
CT صورت و سينوس دو جهت با تزريق  سی تی اسكن      12,704,770      12,105,652
CT صورت و سينوس يک جهت با تزريق  سی تی اسكن        7,187,290        6,675,472
CT صورت و سينوس يک جهت(کرونال يا 1اگزيال)  سی تی اسكن        6,212,290        5,258,158
CT صورت و سینوس دو جهت  سی تی اسكن      11,133,460        9,506,740
CT صورت و سینوس دو جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن      18,946,600      18,069,478
CT صورت و سینوس یک جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن      10,650,660      10,515,402
CT فضاي بين مهره‌اي هر کدام جداگانه سی تی اسكن        1,576,990            777,496
CT فک پايين يا بالا براي ايمپلانت دندان اگزيال با بازسازي‌هاي ساژيتال و کرونال سی تی اسكن        9,891,820        9,254,110
CT گردن با تزریق  سی تی اسكن        7,652,800        6,677,128
CT گردن با و بدون تزریق  سی تی اسكن      11,705,910      11,124,162
CT گردن بدون تزریق  سی تی اسكن        6,981,190        6,272,338
CT گوش داخلي و پوستريور فوسادر دو جهت سی تی اسكن        8,507,060        8,081,492
CT گوش داخلي يک جهت بدون تزريق (استخوان پتروس) سی تی اسكن        5,107,790        4,398,938
CT گوش داخلی کرونال اگزیال   سی تی اسكن        8,507,060        7,844,264
CT گوش دو جهت با تزريق  سی تی اسكن        8,198,880        7,185,654
CT گوش دو جهت با و بدون تزريق  سی تی اسكن      12,534,280      12,128,182
CT گوش يک جهت با تزريق  سی تی اسكن        5,160,690        4,542,294
CT گوش يک جهت با و بدون تزريق  سی تی اسكن        7,803,880        7,123,198
CT لگن با تزریق  سی تی اسكن        8,165,210        7,107,974
CT لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن      12,683,830      12,061,522
CT لگن بدون تزريق ماده حاجب يا لگن استخواني سی تی اسكن        7,556,240        6,918,530
CT لگن بدون تزریق  سی تی اسكن        7,652,800        6,532,120
CT مايلو يک جهت براي دو مهره و يک ديسک  سی تی اسكن      12,080,400      11,419,134
CT مدياستن يا ريه با تزريق ديناميک سی تی اسكن        7,800,480        7,203,552
CT مغز با تزریق  سی تی اسكن        7,163,840        6,209,708
CT مغز با و بدون تزریق  سی تی اسكن      11,133,460      10,621,642
CT مغز بدون تزريق  سی تی اسكن        6,212,290        5,123,806
CT مغز کرونال و آگزيال با تزريق  سی تی اسكن      12,704,770      11,750,638
CT مغز کرونال و آگزيال بدون تزريق  سی تی اسكن      11,133,460        9,500,470
CT مغز کرونال و اگزیال با و بدون تزریق  سی تی اسكن      19,053,950      18,469,328
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق  سی تی اسكن        7,096,410        6,219,288
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق  سی تی اسكن      10,650,660      10,138,842
CT منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق  سی تی اسكن        6,212,290        5,687,788
CT هر سگمان از اندام سی تی اسكن        6,291,810        5,780,382
CT هر مفصل در يک جهت سی تی اسكن        5,966,840        5,385,092
CT و محاسبه آنته و رشن هيپ با زانو سی تی اسكن        6,981,190        6,272,338
CT و محاسبه مينراليزاسيون استخوان (دانسيتومتري) سی تی اسكن        8,507,060        7,074,524
CT ونوگرافی شرائین اینتراکیال  سی تی اسكن      16,300,330      14,399,680
HRCT با تزریق سی تی اسكن        9,530,900        8,391,998
HRCT با و بدون تزریق سی تی اسكن      14,177,560      13,514,764
HRCT بدون تزریق سی تی اسكن        8,198,880        7,623,642
HRCT ریه (High Rsoulotion تمام ريه در يک نفس (پنج ميليمتري))  بدون تزريق سی تی اسكن        6,609,890        4,876,868
CT اسپیرال لومبار با تزریق سی تی اسكن      12,650,000      12,470,420
بازسازی متال آرتيفکت (اضافه بر هزينه سي تي اسکن اصلي) سی تی اسكن        2,089,240        1,898,632
بازسازی هر ناحيه (اضافه بر هزينه سي تي اسکن اصلي) سی تی اسكن        2,089,240            955,258
پروتکل بررسی همانژيوم کبدی شامل سی تی اسکن (بدون تزريق يا با تزريق ديناميک و تاخيری) سی تی اسكن        9,247,720        8,046,520
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتکال در دو جهت  سی تی اسكن        9,495,200        8,875,160
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتکال در يک جهت  سی تی اسكن        7,483,700        6,355,190
سی  تی انژیوگرافی لگن  سی تی اسكن      13,169,550      12,115,176
سی تی اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT - با تزریق سی تی اسكن      12,801,970      11,908,384
سی تی اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT - بدون تزریق سی تی اسكن      10,851,080        9,293,120
سی تی اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT - بدون وبا تزریق سی تی اسكن      18,914,050      18,187,690
سی تی اسپیرال مغز بدون تزریق سی تی اسكن        8,461,300        7,567,714
سی تی اسکن ریه  (( کرونا ))  COVID 19 سی تی اسكن      10,851,080      10,040,720
سی تی اسکن مغز کرونال و اگزیال با و بدون تزریق سی تی اسكن      19,053,950      18,225,260
سی تی اسکن اسپیرال لگن استخوانی بدون تزریق سی تی اسكن        9,843,300        8,210,310
سی تی اسکن اسپیرال مغز با تزریق سی تی اسكن        9,637,450        8,508,940
سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال(باوبدون تزریق) سی تی اسكن      19,053,950      17,878,466
سی تی انژیوگرافی اندام فوقانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن      13,169,550      12,041,040
سی تی ونوگرافی IVC (شکمی) سی تی اسكن      13,716,770      12,588,260
سی تی ونوگرافی (IVC) اندام تحتانی با وبدون تزریق سی تی اسكن      13,169,550      11,816,310
سی تی ونوگرافی ( IVC)  اندام فوقانی با وبدون تزریق  سی تی اسكن      13,169,550      12,041,040
سی تی ونوگرافی کلیه  سی تی اسكن      15,394,950      15,215,370
سی تی ونوگرافی لگن  سی تی اسكن      13,169,550      11,696,550
گاز مه آتوسيسترنوگرافي دو طرفه براي گوش داخلي گازمه دو طرفه برای گوش  سی تی اسكن        8,182,980        7,767,024
CT بازسازی  ((آزاد )) سی تی اسكن        2,089,240          (820,910)
سی تی 2مهره ویک دیسک ((ازاد )) سی تی اسكن        9,291,810        9,291,810
سی تی فقرات پشتی (( ازاد  )) سی تی اسكن        9,700,500        9,280,500
CT اسکن ریه  تشخیص ((کرونا)) - بیمه آسیا سی تی اسكن                        -              (30,000)
سی تی اسپیرال مغز با و بدون تزریق سی تی اسكن      14,691,610      13,341,610
CT اسپیرال انته ورشن هیپ با زانو  سی تی اسكن        5,785,190        4,990,190
کبد تری فازیک2 سی تی اسكن        2,500,000        2,361,598
پنوموسيستوگرافي از يک پستان و هزينه تزريق ماموگرافی      15,922,550      15,473,600
مامو گرافي يک ‌طرفه (روي دو فيلم مخصوص) ماموگرافی        4,783,800        4,037,010
ماموگرافي با بزرگنمائي يک ناحيه ماموگرافی        4,590,680        4,115,450
ماموگرافي دو طرفه ( 4 فيلم ) ماموگرافی        7,996,450        7,816,870
ماموگرافي گالاکتوگرافي (يک طرفه) ماموگرافی        5,088,650        4,899,176
ماموگرافي هر فيلم اضافه جهت لوکاليزاسيون ماموگرافی        1,922,900            621,740