کلینیک چند تخصصی ژنتیک

 

کلینیک چند تخصصی ژنتیک شامل :

- آزمایشگاه پاتوبیولوژی و آزمایشگاه تخصصی ژنتیک

- مشاوره ژنتیک

-کلینیک متخصصان زنان (زایمان و نازایی)، اطفال، نورولوژی، داخلی و آنکولوژی

 

کلینیک چند تخصصی ژنتیک خاتم :

 قم، میدان توحید، 20متری شهید رئیس کرمی (20متری زاد)، کوچه 35، کلینیک چند تخصصی ژنتیک خاتم- کد پستی 3718643573

 025-31915675

 025-31911150