نشریه فرجاد (شماره 9)

 

 

 

 

 

 

  • تشخیص شما
  • دکترمریم مشایخی – رادیولوژیست، مسئول فنی مرکزتصویربرداری پرتو طب آزما و تابش پرتو

 

 

 

 

 

  • گزارش موردی
  • دکترکامران نیک فرجام – متخصص رادیولوژی فلوشیپ MRI

 

  • ریزش مو ناشی از شیمی درمانی
  • دکترفاطم زاهدی – متخصص رادیوتراپی انکولوژی
  • نرگس ضیائی – کارشناس مامایی، مسئول بخش پرستاری مرکز رادیوتراپی صدرا