نشریه فرجاد (شماره 15)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • تشخیص شما؟
  • دکتر مریم مشایخی – رادیولوژیست، مسئول فنی مرکز تصویربرداری پرتو طب آزما و تابش پرتو